Thay đổi hình dạng bảng tính (Reshaping Data)

Thay đổi hình dạng bảng tính Pandas (Reshaping Pandas data frame)

Tập hợp những câu lệnh hữu ích cho việc chuyển đổi dòng thành cột và ngược lại

Chuyển dòng thành cột

df.pivot()

Mô tả

Hàm pivot tạo ra một loạt các cột mới trong bảng tính dựa vào các giá trị trong một cột. Hay nói cách khác, hàm pivot tách một cột thành nhiều cột (chuyển bảng tính từ dạng long thành wide).

Ví dụ
df3= df2.pivot(index='Date', columns='Type', values='Value')

Gom cột vào index (Stack/Unstack)

df.stack()/df.unstack()

Mô tả

Hàm stack có thể được xem là nghịch đảo của hàm pivot một cấp (tách một cột). Tuy nhiên đầu ra cuả hàm stack là một bảng tính multi-index (index được hợp thành từ 2 cột trở lên).

Hàm unstack thì ngược lại với hàm stack, cho phép khôi phục lại bảng tính trước khi stack. Hàm unstack cũng có thể được dùng để chuyển các cột index thành các cột bình thường.

Ví dụ
stacked = df5.stack() 
stacked.unstack()

Chuyển cột thành dòng

pd.melt()

Mô tả

Hàm melt giúp gom cột thành dòng (chuyển từ dạng wide sang long).

Ví dụ
pd.melt(df2, id_vars=["Date"], value_vars=["Type", "Value"], value_name="Observations")

   

Sản phẩm của
Be Ready Education Australia

14 Mercantour Boulevard, Tarneit 3029
Melbourne, Victoria, Australia

ABN 80 626 694 344

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/datascie/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account